Allmänt integritetsmeddelande

På denna sida kommer du att hitta alla aktuella allmänna integritetsmeddelanden från TUNAP GmbH & Co. KG för läsning och nedladdning.

Allmänt integritetsmeddelande för TUNAP GmbH & Co. KG

1 Kontorsansvar

Dataskydd handlar om förtroende och vi uppskattar verkligen ditt förtroende. Vi respekterar din integritet. Vi åtar oss att skydda och samla in, behandla och använda dina personuppgifter enbart i enlighet med rådande lagstiftning. För att göra ditt besök på vår webbplats så säkert som möjligt, följer vi strikt alla gällande lagar och regler vid behandlingen av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder uppgifter.

Du kan skriva ut eller spara detta dokument på din dator genom att använda utskriftfunktionen i din webbläsare.

Genom att acceptera följande integritetspolicy, godkänner du insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter av TUNAP, i enlighet med alla dataskyddslagar och följande villkor.

1. En översikt av dataskydd

1.1 Allmän information

Följande information kommer att ge dig en lättnavigerad översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Termen "personuppgifter" omfattar samtliga uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, var vänlig rådfråga vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

1.2 Dataregistrering på vår webbplats

Vem är den ansvariga parten för registreringen av data på denna webbplats (dvs. "registeransvarig")?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktinformation är tillgänglig under sektionen "Information som krävs av rådande lagstiftning" på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Detta kan exempelvis vara information du uppger i vårt kontaktformulär.

Våra IT-system registrerar automatiskt andra uppgifter när du besöker vår webbplats. Dessa uppgifter består i huvudsak av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkten när webbplatsen besöktes). Denna information registreras automatiskt när du besöker vår webbplats.

I vilka syften används vi dina uppgifter?

En del av informationen genereras för att garantera ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att ta emot information om källan, mottagare och syften för dina arkiverade personuppgifter vid valfri tidpunkt utan att behöva betala en avgift för sådan tillgång. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Tveka inte att kontakta oss när du vill via adressen som anges i avsnittet "Information som krävs av rådande lagstiftning" på webbplatsen om du har några frågor om detta eller andra ärenden i anslutning till dataskydd. Du har även rätt att anmäla ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Mer information finns i dataskyddsdeklarationen under avsnittet "Rätt till begränsning av databehandling."

1.3 Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje parter

Det finns en möjlighet att dina webbläsningsmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker vår webbplats. Sådana analyser utförs primärt med hjälp av cookies och med vad vi hänvisar till som analysprogram. I regel utförs analyseringen av dina webbläsningsmönster anonymt, dvs. webbläsningsmönstren kan inte spåras tillbaka till dig.

Du har möjlighet att motsätta dig sådana analyser eller kan du förhindra deras prestationsförmåga genom att inte använda vissa verktyg. För detaljerad information om verktygen och dina möjligheter att motsätta dig, var vänlig se vår dataskyddsdeklaration nedan.

2. Allmän information och obligatorisk information

2.1 Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på högsta allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder den här webbplatsen kommer en mängd personuppgifter att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in såväl som i vilka syften vi använder dessa uppgifter. Den förklarar även hur och i vilket syfte informationen samlas in.

Vi vill göra dig uppmärksam på att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan innebära säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att fullständigt skydda information från åtkomst från utomstående parter.

2.1 Information om den ansvariga parten (som benämns som "registeransvarig" i GDPR)

Registeransvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

TUNAP GmbH & Co. KG, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

TUNAP Industrie Chemie Verwaltungs GmbH, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

TUNAP Sports GmbH, Bürgermeister-Seidl-Straße 2, 82515 Wolfratshausen

Telefon: +49 (0) 8171 16 00 0

E-post: info@tunap.com

Den registeransvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syften och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

2.2 Utnämning av ett dataskyddsombud enligt vad som stipuleras av rådande lagstiftning

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

STARHEAD GmbH

Telefon: +49 (0) 8171 42 82 766 0

E-post: datenschutz@tunap.com

2.3 Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett stort antal databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla alla samtycken du redan har gett oss. För att göra detta behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta påverkar inte lagligheten för all datainsamling som inträffade före ditt återkallande.

2.4 Rätt att invända mot insamlingen av data i speciella fall; rätt att invända mot direktannonsering (artikel 21 i GDPR)

I händelse av att data behandlas baserat på artikel 6 avsnitt 1 e eller f i GDPR, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter utifrån skäl som härrör från din unika situation. Detta gäller även all profilering som är baserad på dessa bestämmelser. För att fastställa den rättsliga grunden på vilken all databehandling baseras, se denna dataskyddsdeklaration. Om du loggar en invändning kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan presentera skyddstvingande befogade skäl för behandlingen av dina uppgifter, som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är att göra anspråk på, utöva eller försvara juridiska rättigheter (invändning enligt artikel 21, avsnitt 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att användas i direktannonsering har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina berörda personuppgifter i syfte att göra sådan annonsering. Detta gäller även profilering i den utsträckning det sker i anslutning till sådan direktannonsering. Om du motsätter dig kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direkta reklamändamål (invändning enligt artikel 21, avsnitt 2 GDPR).

2.5 Rätt att anmäla ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av brott mot GDPR har registrerade personer rätt att anmäla ett klagomål till en tillsynsmyndighet, närmare bestämt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att anmäla ett klagomål är i kraft oberoende av andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som juridiska resurser.

2.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett kontrakt överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt förekommande, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig, kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

2.7 SSL och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från "http: //“ till "https: //“ och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

2.8 Information om, blockering, korrigering och radering av data

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan även ha rätt att begära att dina uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet "Information som krävs enligt rådande lagstiftning".

2.9 Rätt att begära behandlingsbegränsningar

Du har rätt att kräva införande av begränsningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i avsnittet ”Information krävs enligt rådande lagstiftning”. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

Om du skulle bestrida riktigheten för dina uppgifter som har arkiverats av oss, behöver vi vanligtvis lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.

Om vi inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver dem för att utöva, försvara eller göra anspråk på juridiska rättigheter, har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att radera dem.

Om du har gjort invändningar enligt artikel 21, avsnitt 1 GDPR, måste dina rättigheter och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som råder har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter - med undantag för arkivering - endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra anspråk på, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som anges av Europeiska unionen eller en EU-medlemsstat.

2.10 Tillbakavisande av oönskade e-postmeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska informationen som tillhandahålls i avsnittet ”Information som krävs enligt rådande lagstiftning” för att skicka oss marknadsförings- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttrycklig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskat skickande av reklaminformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

3. Registrering av data på vår webbplats

3.1 Cookies

I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, mera effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies." De raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. Andra cookies kommer att förbli lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan justera inställningarna i din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång cookies placeras och för att göra det möjligt för dig att endast acceptera cookies i specifika fall eller för att utesluta godkännande av cookies för specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Cookies som krävs för genomförandet av den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av artikel 6, artikel 1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av dina webbläsningsmönster) ska lagras behandlas de separat i denna dataskyddsdeklaration.

3.2 Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar automatiskt till oss. Denna information omfattar:

  • Typ och version av webbläsaren som används
  • Det använda operativsystemet
  • Hänvisningsadress
  • Värdnamnet för den anslutande datorn
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen
  • Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa data registreras baserat på artikel 6, artikel 1, f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av tekniskt felfri presentation och optimering av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

3.3 Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär lagras informationen i kontaktformuläret samt all kontaktinformation som tillhandahålls där för att hantera din förfrågan och om vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Följaktligen sker behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret uteslutande baserat på ditt samtycke (artikel 6, avsnitt 1 a i GDPR. Du har rätt att när som helst återkalla alla samtycken du redan har gett oss. För att göra detta behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta påverkar inte lagligheten för all datainsamling som inträffade före ditt återkallande.

Den information du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av data eller om syftet för vilket informationen arkiveras inte längre existerar (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka eventuella obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringstider.

3.4 Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa data utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa data baseras på artikel 6, paragraf 1 b i GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett avtal eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före avtalet. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (artikel 6 (1) i GDPR) och/eller på våra legitima intressen (artikel 6 (1) (f) i GDPR), eftersom vi har ett legitimt intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort, återkalla ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

3.5 Behandling av data (kund- och kontraktdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för upprättande, organisering av innehåll eller ändring av den juridiska relationen (datainnehåll). Dessa data åtgärder vidtas baserat på artikel 6, avsnitt 1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för fullgörande av ett avtal eller åtgärder före avtalet. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter i anslutning till användningen av vår webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning detta är nödvändigt för att göra det möjligt för användare att använda tjänsterna och för att kunna ta betalt för dem.

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter att beställningen har behandlats eller affärsrelationen har avslutats. Detta ska inte påverka de lagstadgade lagringsreglerna.

4. Analysverktyg och reklam

4.1 Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användarens användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras.

Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6, sektion 1 f i GDPR. Operatören av denna webbplats har ett legitimt intresse av analysen av användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens reklamverksamhet.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU: s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats, kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som överförs i samband med Google Analytics från din webbläsare ska inte slås samman med andra uppgifter som Googles innehar.

Pluginprogram för webbläsare

Du har möjlighet att förhindra arkivering av cookies genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsarprogramvara. Vi måste dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktionerna på denna webbplats till fullo. Dessutom har du möjlighet att förhindra registrering av data som genereras av cookien och förknippas med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google såväl som bearbetning av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera pluginprogrammet för webbläsaren som är tillgängligt via följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Invändning mot registrering av data

Du har möjlighet att förhindra att Google Analytics registrerar dina data genom att klicka på följande länk. Detta kommer att resultera i att en opt out-cookie placeras, vilket förhindrar att dina data registreras under framtida besök på denna webbplats:

Inaktivering av Google Analytics

Mer information om hantering av användardata från Google Analytics finns i Googles dataskyddsförklaring på:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Avtal om databehandling

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och implementerar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna till fullo när vi använder Google Analytics.

Demografiska parametrar från Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska parametrar" som tillhandahålls av Google Analytics. Det gör det möjligt att generera rapporter med information om webbplatsens besökares ålder, kön och intressen. Källorna till denna information är intresserelaterad reklam från Google såväl som besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte härledas till en specifik individ. Du har möjlighet att inaktivera den här funktionen när som helst genom att göra ändringar av relevanta inställningar för reklam i ditt Google-konto eller så kan du förbjuda registrering av dina data i allmänhet av Google Analytics som förklaras i avsnittet "Invändning mot registrering av data."

Lagringsperiod

Data på användar- eller incidentnivå som lagras av Google kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 26 månader. Klicka på följande länk för mer information:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

5. Nyhetsbrev

5.1 Data för nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på denna webbplats behöver vi en e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och godkänna mottagandet i nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter kommer att samlas in eller kommer endast att samlas in på frivillig basis. Vi kommer endast att använda sådana uppgifter för att skicka den begärda informationen och kommer inte att dela sådan information med någon tredje part.

Behandlingen av informationen som registrerats i nyhetsbrevets prenumerationsformulär ska ske enbart på grundval av ditt samtycke (artikel 6, avsnitt 1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadressen och användningen av denna information för att sända nyhetsbrevet, till exempel genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av alla databehandlingstransaktioner som hittills har ägt rum.

De uppgifter du arkiverar hos oss för prenumerationen på nyhetsbrevet arkiveras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. När du säger upp din prenumeration på nyhetsbrevet kommer uppgifterna att raderas. Detta påverkar inte uppgifter som vi arkiverat för andra ändamål.

5.2 CleverReach

Denna webbplats använder CleverReach för att skicka ut nyhetsbrev. Leverantören är CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Tyskland. CleverReach är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna som du har angett för att prenumerera på vårt nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras på CleverReachs servrar i Tyskland eller Irland.

Nyhetsbrev som vi skickar ut via CleverReach gör det möjligt för oss att analysera användarmönstren hos våra mottagare av nyhetsbrev. I samband med detta är det bland annat möjligt att se hur många mottagare som faktiskt har öppnat nyhetsbrevet och hur ofta olika länkar i nyhetsbrevet har klickats på. Med hjälp av ett verktyg som heter Conversion Tracking kan vi också avgöra om en åtgärd som har fördefinierats i nyhetsbrevet faktiskt inträffade efter att länken klickades på (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats). För mer information om dataanalystjänster från CleverReach-nyhetsbrev, gå till:

https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Uppgifterna bearbetas baserat på ditt samtycke (artikel 6, avsnitt 1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av alla databehandlingstransaktioner som har genomförts före ditt återkallande.

Om du inte vill tillåta en analys av CleverReach måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för att göra detta i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du också avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

De uppgifter du arkiverar hos oss för prenumerationen på nyhetsbrevet arkiveras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. När du har sagt upp din prenumeration på nyhetsbrevet kommer informationen att raderas både från våra servrar och de som tillhör CleverReach. Detta påverkar inte uppgifter som vi arkiverat för andra ändamål.

Mer information finns i CleverReachs dataskyddsbestämmelser på:

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

Verkställande av ett behandlingsavtal för avtalsdata

Vi har ingått ett avtal om databehandling med CleverReach och implementerar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna till fullo när vi använder CleverReach.

6. Plugin-program och verktyg

6.1 YouTube med utökad integrering av dataskydd

Vår webbplats använder plugin-program från YouTube-plattformen, som drivs av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på den här webbplatsen innan de tittar på videon. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partners kan uteslutas som ett resultat av det utökade dataskyddsläget. Till exempel, oavsett om du tittar på en video, kommer YouTube alltid att skapa en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du börjar att spela upp en YouTube-video på vår webbplats kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår webbplats gör du det möjligt för YouTube att direkt tilldela dina webbläsningsmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om vår webbplatsbesökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förhindra bedrägeriförsök. Dessa cookies kommer att förbli lagrade på din enhet tills du tar bort dem.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner aktiveras efter att du har börjat spela upp en YouTube-video, vilket ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. Enligt artikel 6, avsnitt 1 f, i GDPR är detta ett legitimt intresse.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes integritetspolicy under:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.2 Googles webbtypsnitt

För att säkerställa att typsnitt som används på den här webbplatsen är enhetliga använder denna webbplats så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google. När du öppnar en sida på vår webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att visa text och typsnitt på korrekt sätt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Som ett resultat kommer Google att lära sig att din IP-adress användes för att komma åt vår webbplats. Användningen av Googles webbtypsnitt baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett enhetligt och tilltalande sätt. Enligt artikel 6, avsnitt 1 f, i GDPR är detta ett legitimt intresse.

Om din webbläsare inte stöder Web Fonts används ett standardtypsnitt som är installerat på din dator.

För mer information om Google Web Fonts, följ den här länken:

https://developers.google.com/fonts/faqhttps://developers.google.com/fonts/faq och se Googles dataskyddsförklaring under:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.3 Adobe Fonts

För att säkerställa en enhetlig återgivning av vissa typsnitt använder vår webbplats typsnitt som kallas Adobe Fonts från Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du öppnar sidor på vår webbplats laddar din webbläsare automatiskt de typ som krävs direkt från Adobes webbplats för att kunna visa dem korrekt på din enhet. Som ett resultat upprättar din webbläsare en anslutning till Adobes servrar i USA. Därmed kommer Adobe att lära sig att din IP-adress användes för att komma åt vår webbplats. Enligt informationen från Adobe lagras inga cookies i samband med tillhandahållandet av typsnitten.

Adobe har en certifiering i enlighet med EU-US Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan USA och Europeiska unionen, som syftar till att garantera överensstämmelse med europeiska dataskyddsregler. För mer information, följ den här länken:

https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html

Användningen av Adobe Fonts är nödvändig för att säkerställa en enhetlig presentation av typsnitt på vår webbplats. Detta utgör ett legitime intresse i enlighet med vad som definieras i artikel 6, sektion 1 f i GDPR.

För ytterligare information om Adobe Fonts, läs reglerna under:

https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html

Adobes datasäkerhetsdeklaration kan läsas under:

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

6.4 Google Maps

Via en API använder denna webbplats kartläggningstjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att möjliggöra användning av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress sparas. Denna information överförs som regel till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra det lätt att hitta platserna på vår webbplats. Detta utgör ett legitime intresse i enlighet med vad som definieras i artikel 6, sektion 1 f i GDPR.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsförklaring under:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

6.5 Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på vår webbplats. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")

reCAPTCHA används för att kontrollera om de uppgifter som matats in på vår webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) har skrivits in av en människa eller av ett automatiskt program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsens besökares beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart besökaren kommer in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hur länge besökaren har varit på webbplatsen eller musrörelser som användaren gjort). Insamlade data kommer att vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyser sker helt i bakgrunden. Besökare meddelas inte att en sådan analys pågår.

Databehandlingen utförs i enlighet med artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från kränkande automatiserad genomsökning och skräppost.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Vår närvaro på sociala medier

Databehandling via sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler i sociala nätverk. De individuella sociala nätverken vi använder återfinns nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Google+ etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende omfattande om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat socialt medieinnehåll (t.ex. som knappar eller bannerannonser). När du besöker våra sociala mediesidor utlöses många dataskyddsrelevanta behandlingsåtgärder. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår sociala mediesida kan operatören av den sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dessa uppgifter in, till exempel via cookies lagrade på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av data som samlas in på detta sätt kan operatörerna av sociala medieportaler skapa användarprofiler där deras preferenser och intressen lagras. På det här sättet kan du se intressebaserad reklam innanför och utanför din närvaro på sociala medier. Om du har ett konto i det sociala nätverket kan intressebaserad reklam visas på valfri enhet du är inloggad på eller har loggat in på.

Observera att vi inte kan spåra all bearbetning på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan ytterligare bearbetningsåtgärder därför utföras av operatörerna av portalerna för sociala medier. Mer information finns i användarvillkoren och sekretesspolicyn för respektive sociala medieportaler.

Juridisk grund

Vår närvaro på sociala medier bör säkerställa en så bred närvaro på Internet som möjligt. Detta är ett legitimt intresse i enlighet med innebörden för artikel 6 (1), paragraf f i GDPR. Analysprocesserna som initierats av de sociala nätverken kan baseras på olika juridiska grunder som ska specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6 (1) (a) i GDPR).

Ansvar och rättigheter

Om du besöker en av våra sociala mediesidor (t.ex. Facebook) ansvarar vi tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen för de databehandlingsåtgärder som aktiverades under detta besök. Du kan i princip skydda dina rättigheter (information, korrigering, radering, begränsning av bearbetning, dataportabilitet och klagomål) gentemot oss såväl som gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

Observera att trots det delade ansvaret med operatörerna för de sociala medieportalerna har vi inte fullt inflytande över databehandlingsoperationerna för de sociala medieportalerna. Våra alternativ bestäms av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

Uppgifterna som samlas in direkt från oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart syftet med deras lagring upphör, du ber oss ta bort det, du återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Vi har ingen kontroll över lagringstiden för dina data som lagras av de sociala nätverksoperatörerna för deras egna ändamål. För mer information, kontakta de sociala nätverksoperatörerna direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Individuella sociala nätverk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook är certifierat under EU-US Privacy Shield.

Du kan anpassa dina annonseringsinställningar individuellt i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ytterligare information återfinns i Facebooks sekretesspolicy:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. För information angående hur de hanterar dina personuppgifter, se Instagrams sekretesspolicy.

https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn

Vi har en Linkedln-profil. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. LinkedIn är certifierat under EU-US Privacy Shield. LinkedIn använder reklamcookies.

Om du vill inaktivera LinkedIn-reklamcookies, använd följande länk:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

För information angående hur de hanterar dina personuppgifter, se LinkedIns sekretesspolicy.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.