Allmänna försäljningsvillkor från TUNAP GmbH & Co. KG

1 Omfattning

§ 1 Tillämpningsområde

(1) Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallat "Försäljningsvillkor" eller "TOS") gäller för alla leverantörer åt TUNAP (nedan kallat "leverantör") avseende leverans av lösa artiklar (nedan kallat "varor" eller "produkt(er)") och/eller tjänster, oavsett om leverantören utför dessa själv eller om de köper in från uppströmsleverantörer. Försäljningsvillkoren gäller endast om leverantören är ett företag (§ 14 tyska civillagen, nedan kallat "BGB"), en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialförvaltning enligt offentlig rätt.

(2) Försäljningsvillkoren i sin nuvarande version gäller även som ramavtal för kontrakt om försäljning och/eller leverans av lösa artiklar och/eller tjänster till samma leverantör i framtiden, utan att TUNAP behöver hänvisa till dessa igen i varje enskilt fall; den aktuella versionen av försäljningsvillkoren kan hämtas på www.tunap.com.

(3) De här försäljningsvillkoren gäller uteslutande. Leverantörens allmänna affärsvillkor som avviker från, motstrider eller kompletterar dessa TOS bara blir en del av avtalet i den mån TUNAP uttryckligen godkänner deras giltighet skriftligt. Detta krav på godkännande gäller under alla omständigheter, även om TUNAP exempelvis gör leveranser utan reservation i kännedom om leverantörens allmänna verksamhetsvillkor.

(4) Individuella avtal med leverantören i ett fristående fall (inklusive extra medgifter, kompletteringar och ändringar) har prioritet över de här försäljningsvillkoren. Ett skriftligt avtal eller en skriftlig bekräftelse från TUNAP är dock avgörande för innehållet i sådana avtal.

(5) Förklaringar och meddelanden av juridisk relevans som måste utfärdas åt TUNAP av leverantören efter avtalsslut (t.ex. tidsfrister, påminnelser, upphävningsförklaringar) måste ske i skriftlig form för att vara gällande.

(6) Hänvisningar till giltighet hos rättsliga bestämmelser har bara en klargörande betydelse. Rättsliga bestämmelser tillämpas även utan ett sådant förtydligande, såvida inte dessa ändras direkt eller uttryckligen utesluts i de här försäljningsvillkoren.

2 § Inledning av avtal

(1) Leverantörens erbjudande, utkast, test och prover är kostnadsfria för TUNAP. På TUNAP:s begäran måste de återtas av leverantören utan dröjsmål och på egen bekostnad.

(2) Erbjudanden är bindande för leverantören och giltiga under en period av minst 12 (tolv) veckor räknat från datumet för erbjudandet.

(3) Ersättning beviljas inte för besök eller för utarbetning av erbjudanden, projekt, osv, såvida inte ersättning har överenskommits eller om ett rättsligt anspråk existerar.

(4) Vid inlämnandet av ett anbud har leverantören ett särskilt ansvar för inspektion och skötsel, särskilt i referens till leverantörens materialmängd. TUNAP accepterar informationen som tillhandahålls av leverantören i specifikationer (leverantörens materialnummer) utan vidare prövning.

(5) Leverantörens erbjudande måste alltid lämnas på grundval av specifikationerna som tillhandahålls av TUNAP. De kräver en analys av tillverkningsmöjlighet, förberedd av leverantören. Om den här analysen fastställer att produkten inte kan tillverkas i enlighet med de specifikationer som tillhandahålls av TUNAP, kan produkten erbjudas alternativt som ett absolut undantag. Ett alternativt anbud måste lämnas med en unik och tydlig markering. Markeringen "Alternativt erbjudande" är nödvändig. De funktioner som avviker från de specifikationer som tillhandahålls av TUNAP måste vara tydligt markerade och grunden för erbjudandet skall avbildas som jämförelse mellan mål/verklighet.

(6) Leverantören skall utan dröjsmål meddela TUNAP skriftligen om uppenbara avvikelser (t.ex. stavnings- och räknefel), ofullständiga förfrågningar, brist på utredningshandlingar och motstridiga undersökningsgrunder (t.ex. att TUNAP:s undersökningsspecifikationer skiljer sig från några av leverantörens materialsiffror i förfrågan) i syfte att korrigera eller komplettera.

(7) Om leverantören bryter mot sina rättsliga skyldigheter och ovan nämnda skyldigheter i avtalets inledande fas, är leverantören ansvarig för alla resulterande förluster.

3 § Slutförande av avtal

(1) TUNAP-beställningar är bindande snarast efter presentation. Beställningar skickas skriftligen eller överförs elektroniskt. Leverantörer som inte har några beställningar erkänns inte. TUNAP:s tystnad i fråga om erbjudanden, krav eller andra förklaringar från leverantören innebär inte ett godkännande, såvida inte detta redan har överenskommits skriftligen.

(2) Leverantören skall utan dröjsmål meddela TUNAP skriftligen om uppenbara avvikelser (t.ex. stavnings- och räknefel), ofullständiga förfrågningar, brist på utredningshandlingar och motstridiga undersökningsgrunder, i syfte att korrigera eller komplettera.

(3) Om leverantören underlåter att invända mot en beställning inom 5 (fem) arbetsdagar från mottagandet, träder kontraktet i kraft på grundval av beställningen. Invändningen anses inte godtagbar såvida det inte vore orimligt för leverantören att acceptera beställningen. Varje avvikelse från beställningen motsvarar en invändning. Bekräftelse på beställningen fungerar endast som förklaring av att leverantören har mottagit beställningen. Om TUNAP kan bevisa att TUNAP har skickat en förklaring, antas det att leverantören har mottagit denna förklaring.

§ 4 Leveranstid och kontraktsbrott vid leverans

(1) Den leveranstid som anges av TUNAP i beställningen är bindande. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål skriftligen informera TUNAP om det är uppenbart att den överenskomna leveranstiden inte kan uppfyllas. Leverantören skall därvid ange skälet och den sannolika förseningen. Delleveranser innan det avtalade leveransdatumet kräver ett skriftligt godkännande från TUNAP innan leverans.

(2) Om leverantören underlåter att fullgöra sin skyldighet eller inte gör det på den överenskomna leveranstiden, eller har brutit kontraktet, avgörs TUNAP:s rättigheter – särskilt gällande återkallande och skadeståndskrav – av gällande lagar. Förbehållen i punkt 3 påverkas inte.

(3) Om leverantören har brutit kontraktet kan TUNAP kräva en enhetlig expeditionsavgift om 50 euro per kundfordran och för varje artikel i kundfordran. I den omfattningen avstår leverantören från invändningar mot fortsatt kontraktsbrott. TUNAP har rätt att kräva den enhetliga expeditionsavgiften, utöver fullgörandet, som minsta summa på det skadestånd som skall betalas av leverantören enligt lag; möjligheten att driva vidare skadeståndsanspråk förblir opåverkad. Om TUNAP accepterar förseningen, skall TUNAP utkräva den enhetliga expeditionsavgiften senast vid sista betalningen.

(4) Leverantören kan inte åberopa invändningen att nödvändiga handlingar inte har utlämnats av TUNAP såvida de inte har skickat en skriftlig påminnelse om saknade dokument och trots detta inte har fått dessa inom en rimlig tidsfrist.

(5) TUNAP:s leveranskrav kan utelämnas av TUNAP om leverantören, på TUNAP:s begäran, har fullgjort skadeståndsbetalningen i stället för leveransen. Godkännande av sen leverans utgör inte ett avstående från skadeståndsanspråk eller den enhetliga expeditionsavgiften.

(6) Force majeure frisläpper alla kontraktspartner under hindrets varaktighet och i den omfattning det påverkar utförandet av plikterna. Avtalsparterna är skyldiga att, inom gränsen för vad som är rimligt, lämna nödvändiga upplysningar utan dröjsmål och anpassa sina skyldigheter till de ändrade omständigheterna efter bästa förmåga och kunskap. TUNAP befrias helt eller delvis från skyldigheten att ta emot den beställda leveransen/servicen och har rätt att frånträda avtalet helt, om leveransen/servicen som försenats genom force majeure inte längre kan användas av TUNAP med hänsyn till finansiella aspekter.

(7) Om leveransen sker tidigare än avtalat, förbehåller sig TUNAP rätten att återsända den på leverantörens bekostnad. Om ingen retur sker vid förtida leverans, lagras varorna hos TUNAP på leverantörens bekostnad och risk, fram till det avtalade leveransdatumet. I händelse av förtida leverans, förbehåller sig TUNAP rätten att inte fullborda betalningen innan den avtalade förfallodagen.

§ 5 Leverans, överföring av risk, brott mot godkännande, emballage

(1) Leverans aviseras i enlighet med transport- och emballageinstruktioner från TUNAP, och kan utfärdas separat. Leverantören skall bära alla kostnader som härrör från överlämning till speditören, inklusive lastning och transport.

(2) Incoterm mellan europeiska leverantörer och TUNAP är CPT, incoterm mellan icke-europeiska leverantörer och TUNAP är DAP Wolfratshausen/Oberlichtenau (enligt INCOTERMS 2010).

(3) Leverans skall ske i enlighet med transport- och emballageinstruktioner från TUNAP, som kan utfärdas separat.

(4) Om leverantören eller dess ställföreträdande ombud bryter mot bestämmelserna i TUNAP:s instruktioner för transport och emballage, kan TUNAP kräva en enhetlig expeditionsavgift om 100 euro per leverans. I den omfattningen avstår leverantören från invändningar mot fortsatt kontraktsbrott. TUNAP har dessutom rätt att fakturera leverantören för de kostnader för omarbetning och andra bevisligen uppkomna kostnader för bristande efterlevnad av TUNAP:s instruktioner för transport och emballage; uppföljning av vidare pågående skador förblir opåverkad.

(5) Leverantören skall garantera rimligt emballage som tål transport (§411 HGB). Transportskador som uppstått på grund av otillräckligt emballage som inte erkänns av försäkrade parter skall bäras av leverantören.

(6) Risken för oavsiktlig förstörelse och försämring av artikeln övergår till TUNAP vid överlämnandet på leveransorten. Om godtagande har överenskommits, är detta avgörande för överföringen av risken.

(7) Rättsliga föreskrifter gäller vid ankomsten i brist på TUNAP:s godkännande. Men leverantören måste uttryckligen erbjuda sina tjänster till TUNAP även om en viss eller definierbar kalendertid har avtalats för en åtgärd eller samarbete från TUNAP:s sida. Om TUNAP brister i godkännandet kan leverantören kräva ersättning för sina extra utgifter i enlighet med rättsliga föreskrifter.

(8) TUNAP tar endast emot den kvantitet eller det antal artiklar de beställt. Underleveranser godkänns inte. Överleveranserna godkänns endast efter separat överenskommelse med TUNAP. Överleveranser tas endast emot med överensstämmande förpackningar. Överleveranser utan överensstämmande förpackningar kan kasseras på leverantörens bekostnad.

6 § Åligganden att tillhandahålla information, underleverantörer

(1) Leverantören skall underrätta TUNAP i god tid genom skriftligt meddelande om förändringar i tillverkningsprocesser, förändringar i material eller uppströmsleverantörers varor eller tjänster, omlokalisering av produktionsanläggningar, samt förändringar i processer eller utrustning för tester och inspektion av delar eller annan kvalitetssäkring. TUNAP är berättigad, i nödvändig omfattning, att granska om förändringarna kan ha en ogynnsam effekt på produkten. På begäran skall leverantören tillhandahålla nödvändiga dokument för detta och möjliggöra kontroller i den nödvändiga omfattningen.

(2) TUNAP måste underrättas skriftligt om användandet av underleverantörer, frilansare, uppströmsleverantörer och andra tredje parter (gemensamt kallade "uppdragspartner") som inte är anställda av leverantören inom ramen för tillhandahållandet av tjänster åt TUNAP. I sin relation till uppdragspartners skall leverantören säkerställa att alla tjänster utförs korrekt och fullständigt, att korrekt ombesörjande av tjänster kan kontrolleras omfattande genom motsvarande dokumentation och regelbundna granskningar av TUNAP, och att skyldigheterna enligt avtalsförhållandet med TUNAP också tillämpas i relationen med alla uppdragspartners.

(3) Uppdragspartners betraktas som leverantörens delegerade ombud. Fel, förseningar, störningar, dåligt verkställande eller andra defekter i leveranser och tjänster från uppdragspartners, oavsett vad dessa fel grundar sig i, frigör inte leverantören från sina skyldigheter att prestera enligt det avtal som ingåtts med TUNAP.

§ 7 Priser, fakturor, betalningsvillkor, avräkning och kvarhållande

(1) Det pris som anges i beställningen är bindande. Priserna innehåller inte mervärdesskatt, även om detta inte är specificerat separat. Avtalade priser är fasta och utesluter efterföljande krav av något slag. Extrakostnader, t.ex. kostnader för emballage, tilläggsavgifter för minsta kvantitet, andra fasta behandlingsavgifter och tullar, ingår i överenskomna priser.

(2) Följesedlar, fraktavier, fakturor och all korrespondens måste innehålla TUNAP:s ordernummer.

(3) Fakturor skall sammanställas i fakturor med en enda post, som anger fakturanummer, ordernummer, TUNAP:s artikelnummer, kvantitet, pris och andra egenskaper för uppdraget, och skickas som PDF-filer till följande e-postadress: Invoice.2538@tunap.com. Fakturorna måste överensstämma med gällande lagar. Leverantören är skyldig att skicka en PDF-fil per faktura.

(4) I de fall där leveranser sker från områden utanför EU:s tullområde, skall varuleveransen åtföljas av en kopia av fakturan/en proformafaktura.

(5) Om en produkt som levereras av leverantören är föremål för omvänd skattskyldighet, skall leverantören meddela TUNAP om detta i form av en separat faktura och märka sådana fakturor med en lämplig hänvisning till förfarandet med omvänd skattskyldighet.

(6) Betalningar skall ske i enlighet med de betalningsvillkor som fastställts individuellt. I händelse av bankremisser, görs betalningen i tid om TUNAP:s remissorder mottas av TUNAP:s bank innan betalningsfristen har gått ut. TUNAP ansvarar inte för förseningar hos de banker som är inblandade i betalningsförfarandet. Betalning sker under förbehåll av en översyn av fakturan.

(7) TUNAP är inte skyldiga någon ränta efter förfallodatumet. Dröjsmålsräntan är fem (5) procentenheter per år över basräntan. Rättsliga föreskrifter gäller vid betalningsunderlåtelse från TUNAP. Men en skriftlig påminnelse från leverantören krävs under alla omständigheter.

(8) TUNAP ackumulerar rätten till kvittning, rätten till kvarhållande och argument för ett icke fullgjort avtal i den omfattning som tillåts av lagen. TUNAP har i synnerhet rätt att neka innestående betalningar så länge TUNAP fortfarande har fordringar gentemot leverantören från ofullständiga eller felaktiga utföranden.

(9) Leverantören har inte rätt till kvittning eller kvarhållande såvida deras motkrav inte ifrågasätts eller har fastställts av en domstol.

§ 8 Äganderättsförbehåll och leveranser från TUNAP

(1) Äganderätt måste överföras vid överlämnande av varor till TUNAP, ofelbart och utan hänsyn till betalning av priset. Men om TUNAP accepterar leverantörens erbjudande om överlåtelse på villkor av betalning av köpeskillingen i fristående fall, upphör leverantörens äganderättsförbehåll senast vid betalningen av köpeskillingen för de levererade varorna. Varje långvarigt eller utökat äganderättsförbehåll från leverantören är uteslutet.

(2) Om artiklar som tillhandahålls av TUNAP behandlas, blandas eller kombineras av leverantören, sker detta för TUNAP:s räkning. Det är avtalat att TUNAP tillräknas ett samägande till den tillverkade produktionen genom de medföljande artiklarna i förhållande till värdet på de tillhandahållna artiklarna och det totala värdet på produktionen. Detta samägande skall skyddas åt TUNAP till dagen för leverantörens överlämnande.

§ 9 Sekretess, dokument och referenser

(1) All verksamhet eller teknisk information som görs tillgänglig av TUNAP skall hållas hemlig från tredje part, såvida den inte påvisbart är offentligt känd. Sådan information skall endast ges till personer i leverantörens egen verksamhet som behöver involveras i syfte att leverera till TUNAP och som likaså har förbundit sig att upprätthålla sekretessen.

(2) TUNAP förbehåller sig äganderätten och upphovsrätten till samtliga dokument och hjälpmedel (särskilt teckningar, illustrationer, utkast, beräkningar, beskrivningar, ritningar, modeller, prover, tekniska specifikationer, databärare, annan skriftlig dokumentation, verktyg, reservdelar och material) som tillhandahålls av TUNAP åt leverantören för att utföra en beställning. Sådana dokument och hjälpmedel skall användas uteslutande för avtalsenliga tjänster och återlämnas i sin helhet till TUNAP (inklusive alla kopior eller producerade arkiv) efter slutförandet av beställningen. Tillverkade produkter som använder dokument och hjälpmedel från TUNAP får inte användas av själva leverantören, inte heller erbjudas eller levereras till tredje part.

(3) Tekniska dokument, ritningar, diagram, tabeller, grafik, fotografier, skisser och annan dokumentation – oavsett om de finns på databärare, i tryckt form eller är material för framställning eller inställning av utskrifter – och alla prover, verktyg, material och andra medel för drift som produceras av leverantören i samband med verkställandet av beställningen, tillhör TUNAP vid överlämnandet. Dessutom erhåller TUNAP all rätt till ägande, nyttjande och exploatering av alla ovan nämnda, upphovsrättsskyddade verk, i den mån detta är tillåtet enligt lag. TUNAP är inte skyldiga någon särskild ersättning för överföringen av ovanstående rättigheter; det ingår i full utsträckning i de priser som anges i beställningen.

(4) Utan föregående, skriftligt tillstånd, är leverantören inte tillåten att namnge TUNAP eller affärsrelationen mellan leverantören och TUNAP som referens i någon form.

§ 10 Defekta leveranser

(1) Om inget annat anges nedan, gäller de rättsliga föreskrifterna för TUNAP:s rättigheter i de fall där varorna har materialfel eller juridiska brister och i fråga om andra brott mot leverantörens åtaganden.

(2) Leverantören är ansvarsskyldig enligt lag, särskilt i fråga om att varorna har överenskommen kvalitet när risken överförs till TUNAP. Produktbeskrivningarna tillämpas som avtal om kvalitet i alla förekommande fall. De här beskrivningarna är föremål för respektive kontrakt (särskilt genom beteckning eller hänvisning i beställningen från TUNAP) eller ingår i kontraktet på samma sätt som de här försäljningsvillkoren. I det här sammanhanget gör det ingen skillnad om produktbeskrivningen härrör från TUNAP eller från leverantören.

(3) I avvikelse från § 442 para. 1 s. 2 BGB, tillräknas TUNAP anspråk gällande defekter utan begränsning, även om felet inte upptäcks vid slutförande av avtalet på grund av grov oaktsamhet.

(4) De rättsliga föreskrifterna (§§ 377, 381 i den tyska handelslagen, "HGB") gäller för den kommersiella skyldigheten om inspektion och klagomål i enlighet med följande föreskrifter: TUNAP:s inspektionsskyldighet är begränsad till defekter som är lätta att se vid inspektion av inkommande gods till TUNAP, vilket omfattar en visuell bedömning av varorna, inklusive leveransdokument (t.ex. transportskador, felleveranser och underleveranser). Om det finns en överenskommelse om godkännande, finns ingen inspektionsskyldighet. I övriga fall beror det på omfattningen om en inspektion krävs som en del av god företagssed, med hänsyn till gällande omständigheter i det särskilda fallet.

(5) Anmälningsplikten för defekter som upptäcks vid ett senare tillfälle förblir opåverkad. Ett klagomål från TUNAP (anmälan av defekt) anses alltid vara gjord utan dröjsmål och i tid, om den tas emot av leverantören inom 10 kalenderdagar efter att TUNAP upptäckt defekten.

(6) De kostnader som leverantören ådrar sig för inspektion och omarbetning (inklusive eventuella kostnader för demontering och nymontering) skall bäras av leverantören, även om det visar sig att ingen defekt fanns. TUNAP:s ansvar för skador i händelse av en omotiverad begäran att rätta till en defekt förblir opåverkade; i den omfattningen är TUNAP bara ersättningsskyldiga om TUNAP har erkänt att det inte förelåg någon defekt eller om de underlåtit att upptäcka detta på grund av grov oaktsamhet.

(7) Om leverantören därefter underlåter att uppnå gottgörelse (enligt TUNAP:s gottfinnande, genom att korrigera defekten (omarbetning) eller genom att leverera en felfri artikel (ersättningsleverans)) inom en rimlig tidsfrist som fastställs av TUNAP, kan TUNAP åtgärda defekten själva och begära ersättning för detta eller en skälig förskottsbetalning från leverantören. Om den påföljande gottgörelsen från leverantörens sida misslyckas eller är oacceptabel för TUNAP (t.ex. på grund av särskilda behov, vid hotad driftsäkerhet eller om oproportionerliga skador hotar), är det inte nödvändigt att fastställa en tidsfrist. Under sådana omständigheter skall TUNAP underrätta leverantören utan dröjsmål, om möjligt i förväg.

(8) Om leverantören fullgör sin skyldighet till efterföljande gottgörelse genom en ersättningsleverans, börjar tidsgränsen för varorna som levereras som ersättning om på nytt, såvida inte leverantören uttryckligen och exakt har förbehållit sig rätten att utföra ersättningsleveransen som goodwill, för att förebygga tvister eller av intresse för en fortsatt leveransrelation.

(9) I händelse av materialdefekter eller juridiska brister, är TUNAP i övrigt berättigade att reducera inköpspriset eller bryta avtalet i enlighet med rättsliga föreskrifter. Dessutom har TUNAP rätt att göra anspråk på skadestånd och ersättning för utgifter i enlighet med rättsliga föreskrifter.

(10) I de fall TUNAP upptäcker en defekt i en produkt som levererats av leverantören eller om en defekt upptäcks vid ett senare datum på grund av ett berättigat kundklagomål och TUNAP måste återta och/eller stoppa produkten av denna anledning, har TUNAP rätt att fakturera leverantören en enhetlig expeditionsavgift på 100 euro. Den enhetliga expeditionsavgiften kvittas inte mot eventuella skadeståndsanspråk. TUNAP kan samla in defekta varor, särskilt massproducerade artiklar, och returnera dem till leverantören i större enheter. TUNAP har rätt att fakturera leverantören normala fraktkostnader för detta och dessutom en enhetlig expeditionsavgift på högst 100 euro för varje retur av defekta produkter. I den omfattningen avstår leverantören från invändningar mot fortsatt kontraktsbrott. I detta fall är leverantören dessutom skyldig att kompensera TUNAP för kostnaderna för nödvändig omarbetning samt alla andra utgifter.

(11) Om produkter märkta med TUNAP:s varumärke skäligen returneras av TUNAP eller inte accepteras av TUNAP, måste leverantören förstöra dessa produkter och får inte sälja dem till tredje part. En kontraktsenlig bot som uppgår till varornas dubbla värde, men minst 15 000 euro, är avtalad för varje fall av överträdelse, med undantag för fortsatta kränkningar.

§ 11 Leverantörsåtgärder

(1) TUNAP:s rätt till rättsliga åtgärder inom en leveranskedja fastställs av lagen (entreprenörens rättsliga åtgärder enligt §§ 478, 479 BGB) tillräknas TUNAP utan begränsning förutom ersättningskrav vid defekter. I synnerhet har TUNAP rätt att kräva den exakta naturen av efterföljande gottgörelse (omarbetning eller ersättningsleverans) från leverantören, som TUNAP är skyldig i enskilda fall till sin köpare. TUNAP:s lösning vald under lag (§ 439 para. 1 BGB) begränsas inte av detta.

(2) Innan TUNAP erkänner eller gottgör ett krav om defekter som drivs av deras köpare (inklusive ersättning för utgifter i enlighet med §§ 478 para. 3, 439 para. 2 BGB), skall TUNAP underrätta leverantören, ge en kortfattad beskrivning av alla fakta och begära en skriftlig bedömning. Om bedömningen inte anländer inom en rimlig tidsfrist och om ingen gemensam lösning hittas, är TUNAP skyldiga för kravet om defekter som drivs av deras köpare; i det här fallet måste leverantören bevisa motsatsen.

(3) TUNAP:s fordringar enligt punkt 1 gäller även om varorna förädlas ytterligare av TUNAP eller bearbetas ytterligare av en kund till TUNAP innan de säljs till konsumenten. Montering är ett exempel på vidare förädling.

§ 12 Produktansvar och försäkringsskyldighet

(1) I de fall anspråk görs mot TUNAP i ett produktansvarsmål, är leverantören skyldig att frigöra TUNAP från sådana anspråk, i den mån skadan har orsakats av en defekt i artikeln som levererats av leverantören. I fall med skuldberoende ansvar gäller detta dock endast om leverantören verkligen är klandervärd. Om orsaken till skadan är leverantörens ansvar måste de bevisa att de inte är ansvariga.

(2) Inom ramen för sin frigörande skyldighet, skall leverantören bära alla kostnader och utgifter som uppstår till följd av eller i samband med en tredje parts anspråk, inklusive återkallningar som utförs av TUNAP. Innan en återkallningskampanj, skall TUNAP underrätta leverantören för att underlätta samarbetet på lämpligt sätt och för att utbyta åsikter om effektiva åtgärder; detta är inte nödvändigt om det inte är möjligt att informera eller involvera leverantören på grund av att frågan är särskilt brådskande.

(3) I övrigt är leverantören också ansvarig för skador som TUNAP ådragit sig på grund av rimliga försiktighetsåtgärder som skydd mot åtal under icke-avtalsrättsligt ansvar som bestämt går att hänföra till leverantören (t.ex. offentliga kampanjer och reklam).

(4) Vidare anspråk enligt lag förblir opåverkade.

(5) Leverantören skall alltid upprätthålla en adekvat produktansvarsförsäkring, på egen bekostnad, som täcker summan för personliga förluster och materiella skador om minst 5 miljoner euro per fall. Kostnaderna för demontering och återmontering, samt återkallningar måste täckas av försäkringen. Om leverantören levererar bildelar, måste produktansvarsförsäkringen vidhållas med en täckningssumma för personliga förluster och materiella skador om minst 10 miljoner euro per fall. Kostnaderna för demontering och återmontering, samt återkallningar måste dessutom täckas av försäkringen. På begäran skall leverantören uppvisa giltigheten och förekomsten av produktansvarsförsäkringen för TUNAP.

§ 13 Upphörandedatum enligt tidsbegränsning

(1) Såvida det inte regleras på annat sätt i efterföljande förbehåll i detta avsnitt, upphör fordringar efter lagstadgade tidsbegränsningar.

(2) I avvikelse från § 438 para. 1 nr 3 BGB, är den allmänna preskriptionstiden för fordringar på grund av defekter 3 år från överföringen av risk. Den 3-åriga preskriptionstiden gäller också därför att fordringar som uppstår genom rättsliga defekter, varvid den rättsliga preskriptionstiden för tredje part, i sakrättsfordringar för överlåtelse (§ 438 para. 1 nr 1 BGB) förblir opåverkad. Därutöver upphör inte fordringar från rättsliga defekter genom tidsbegränsning så länge tredje part fortfarande kan hävda sin rätt – särskilt genom brist på tidsbegränsning – mot TUNAP.

(3) Tidsbegränsningarna under handelsrätt, inklusive ovannämnda förlängning, tillämpas på alla avtalsenliga krav om defekter i lagens fulla utsträckning. Om TUNAP även tillräknas icke kontraktsenliga fordringar om skador på grund av defekt, gäller den vanliga preskriptionstiden enligt lag (§§ 195, 199 BGB), såvida inte tillämpningen av preskriptionstider under handelslag leder till en längre preskriptionstid i ett fristående fall.

§ 14 Exportkontroll och tullar

(1) Leverantören är skyldig att underrätta TUNAP om eventuella tullar som deras varor enligt gällande tyska, europeiska (EU) och USA:s lagar för export, tull och utrikeshandel och enligt lagarna för export, tull och utrikeshandel i det land där dess varor har sitt ursprung, så tidigt som möjligt före leveransdatumet och i skriftlig form. Leverantören skall däri lämna följande information och uppgifter:

- exportlistnummer enligt bilaga AL i tyska utrikeshandelsdirektivet eller jämförbara listposter av rådande exportlistor;

- exportklassificeringsnummer (ECCN) enligt USA:s handelskontrollista (CCL), i den mån som varorna är föremål för U.S. Export Administration Regulations (EAR);

- statistisk varukod (HS/KN-kod);

- ursprungslandet (politisk handel/icke-förmånsberättigande ursprung), kodnyckel för beteckning av ursprung: D = tredje land/E = EU/F = EFTA;

 (långsiktiga) leverantörsdeklarationer om förmånsberättigande ursprung (för leverantörer i EU) eller förmånsintyg (för leverantörer utanför EU);

 all annan information och data som TUNAP behöver för import och export och i de fall varorna återexporteras för vidareförsäljning.

Leverantören är skyldig att utan dröjsmål och i skriftlig form informera TUNAP om alla ändringar i ovanstående information och data.

(2) Om leverantören bryter mot sina skyldigheter enligt punkt 1 skall leverantören bära alla kostnader, skador och andra olägenheter (t.ex. efterföljande krav på utländska inputavgifter, böter) som TUNAP ådrar sig på grund av detta. Detta gäller inte om leverantören inte är ansvarig för tullöverträdelserna.

§ 15 Förenlighet med regler och föreskrifter

(1) Leverantören är skyldig att följa villkoren i lagen om minimilön.

(2) Leverantören är skyldig att iaktta de erkända tekniska nivåer (särskilt DIN-normer, VDE-bestämmelser, VDI-direktiv, DVGW-regler), de rättsliga föreskrifter som reglerar produktsäkerhet (särskilt lagen om produktsäkerhet), internationella miniminormer gällande arbetsrätt, framför allt internationella arbetsorganisationens ("ILO") konventioner avseende arbetstagarnas rättigheter, arbetstider och arbetarskydd, liksom alla andra rådande lagar och officiella föreskrifter.

(3) Om farliga ämnen levereras i den mening som avses i förordningen om farliga ämnen eller produkter vars användning inte kan utesluta frigörandet av sådana ämnen, skall leverantören utan uppmaning tillhandahålla de uppgifter som krävs för att sammanställa ett säkerhetsfaktablad till TUNAP eller tjänsteleverantören som utsetts av TUNAP.

(4) Om de produkter som levererats av leverantören till TUNAP är byggprodukter i den mening som avses i förordning (EU) Nr 305/2011 ("Regler för byggprodukter"), är leverantören skyldig att utan dröjsmål tillhandahålla TUNAP med all information som krävs för att sammanställa åtgärdsförklaringen eller åtgärdsförklaringarna som skall sammanställas av leverantören, i en passande permanent form. Leverantören skall fästa eller ha fäst CE-märkningen på dessa produkter i enlighet med gällande rättsliga föreskrifter (i synnerhet byggproduktsförordning och artikel 30 i direktiv (EG) nr 765/2008). I och med CE-märkningen, garanterar leverantören att produkten uppfyller den standard som anges och att den följer alla gällande lagar som är kopplade till CE-märkningen.

(5) Om leverantören bryter mot någon av ovanstående skyldigheter, skall leverantören frigöra WIS, åtaganden knutna till TUNAP, samt deras kunder från alla kostnader, fordran från tredje part (särskilt från direkta eller indirekta skadeståndskrav) och från andra olägenheter (till exempel böter) i samband med överträdelser av ovanstående bestämmelser. Detta gäller inte om leverantören inte är ansvarig för tullöverträdelserna. Dessutom har TUNAP rätt att häva den aktuella beställningen utan dröjsmål och vägra att ta emot leveransen, utan att TUNAP ådrar sig några kostnader för detta. Eventuella befintliga skadeståndsanspråk påverkas inte av detta. En hävning av beställningen eller vägran att ta emot den innebär inte ett avstående från några skadeståndsanspråk.

§ 16 Språk

(1) Om inget annat överenskommits ska kommunikationen ske på tyska eller engelska. Alla dokument, såsom utsagor, certifikat, ritningar och testrapporter för första prov, skall tillhandahållas av leverantören, senast vid första begäran, på tyska eller engelska.

§ 17 Val av lag och domsrätt

(1) Tysk lagstiftning skall ha företräde framför dessa försäljningsvillkor och alla rättsliga relationer mellan TUNAP och leverantören, med undantag av internationell, enhetlig lagstiftning (särskilt FN:s handelsrätt). Förutsättningar och effekter av äganderättsförbehåll omfattas av lagstiftningen i det land där varorna finns, om valet av tysk lag avvisas eller är ogiltigt enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning.

(2) Om leverantören är en handlare i den mening som avses i §§ 1 ff. HGB, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialförvaltning enligt offentlig rätt, skall den exklusiva domsrätten – även internationellt – för alla tvister som härrör från eller har samband med den avtalsenliga relationen, vara Wolfratshausen, Tyskland. Detta hindrar inte att TUNAP vidtar åtgärder mot leverantören hos någon annan prövningsbar domsrätt.

(Enligt maj 2018)