TUNAP:s användarvillkor

Allmänna villkor för försäljning, leverans och betalning

 

1 Omfattning

1.1 Följande villkor för försäljning, leverans och betalning tillämpas på alla kontrakt, leveranser och andra tjänster, inklusive rådgivning och information.

1.2. De gäller även för alla framtida avtal som sluts med köparen, samt framtida leveranser och andra tjänster som utförs åt köparen.

1.3. Motstridiga affärsvillkor är inte giltiga.

2 Avtalsslut

Beställningar som görs hos oss, kontraktsändringar och tillägg, samt underavtal måste ske skriftligen. Beställningar som görs över telefon eller i någon annan form är giltiga när utskick och leverans av varor och faktura har skett.

3 Priser, prislistor

3.1 Våra priser är priser fritt från fabrik och inkluderar inte förpackningskostnader och avyttringskostnader som tas ut av DSD GmbH ("Grüner Punkt"). De priser som gäller vid orderläggningen är de priser som gäller. Moms ingår inte i priset och faktureras separat enligt lagstadgad nivå.

3.2 För små order med ett nettovärde som understiger 75,00 euro, tillkommer en tilläggsavgift.

3.3 Om det överenskomna leveransdatumet ligger mer än en månad från den dag då avtalet sluts, äger vi rätt att debitera enligt vår gällande prislista på leveransdagen.

4 Betalning

4.1 Våra fakturor skall betalas inom 10 dagar från utfärdandet med en rabatt på 2 % eller 20 dagar från utfärdandet som full betalning.

4.2. Köparen anses ha brustit i sin betalning vid mottagandet av den första påminnelsen eller utan en påminnelse 30 dagar efter förfallodatum och efter mottagandet av en faktura, enligt artikel 286, punkt 3 i BGB (tyska civillagen). I händelse av

uraktlåtenhet att betala är vi berättigade till dröjsmålsränta – under förutsättning att bevis om ytterligare förlust på grund av uraktlåtenhet föreligger – enligt artikel 288 i BGB (tyska civillagen).

4.3 Avräkning från betalning mot anspråk från köparen som inte har godkänts eller inte är rättsligt fastställda, är inte tillåtet. Det omfattar rätten till omprövning beträffande sådan motfordran där dessa krav inte relaterar till samma avtalsförhållande.

5 Leverans

5.1. Våra leveransskyldigheter inkluderar komplett och korrekt leverans från vår sida, såvida inte utebliven leverans eller försening inte är vårt fel.

5.2. För specialtillverkade varor är en överleverans eller underleverans på upp till 10 % tillåten och faktureras därefter.

5.3. I fråga om angivna mått för de levererade objekten, gäller måtten med förbehåll för branschens normala variationer, såvida vi inte uttryckligen garanterat efterlevnad av måtten.

5.4 Vi äger rätt att utföra delleveranser av rimlig storlek.

5.5. Om leverans av beställda artiklar blir försenade, på grund av orsaker som är köparens fel, övergår risken till köparen vid mottagandet av meddelande om att leveransen kan ske.

5.6 Tillförlitlig leverans av beställda varor garanteras av en transportör som utses av oss. Parterna samtycker till att det i händelse av tvist, åligger köparen att bevisa att leveransen inte mottagits.

6 Leveransdatum

Överenskomna leveransdatum kan förlängas tillämpligt på grund av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, till exempel strejk, lockout, driftfel, förseningar i leverans av råmaterial och

oavsett om dessa omständigheter uppstår i våra anläggningar eller hos våra leverantörer. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana omständigheter även om vi redan ligger efter med leverans. Om så sker, har båda parter rätt att häva avtalet.

7 Äganderättsförbehåll

7.1. Vi behåller äganderätten till artiklar levererade av oss tills alla våra aktuella anspråk mot köparen är uppfyllda, inbegripet framtida krav, så länge de är relaterade till de levererade artiklarna.

7.2. Köparen har rätt att sälja de levererade artiklarna till vilka vi har äganderätt (varor som omfattas av äganderättsförbehåll) som en del av den normala verksamheten. Men genom denna försäljning tilldelar köparen alla anspråk på varorna till oss i detta skede, oavsett om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet säljs vidare före bearbetning eller om de medföljer lösa artiklar eller inte. Om varor som omfattas av äganderättsförbehåll säljs vidare efter bearbetning eller tillsammans med andra varor som inte tillhör oss, eller om de medföljer lösa artiklar, avsäger sig köparen summan av det leveranspris som avtalats mellan köparen och oss från de krav som köparen har gentemot sin kund.

7.3 Köparen är auktoriserad att driva in sitt krav även efter avsägandet. Vår befogenhet att själva driva in kravet förblir opåverkad av detta, men vi är skyldiga att inte göra detta så länge köparen utnyttjar sitt bemyndigande till indrivning och vi har rätt till en del av behållningen som motsvarar det leveranspris som avtalats mellan köparen och oss för de

varor som omfattas av äganderättsförbehållet.

7.4 Bearbetning eller ändring av varor som omfattas av äganderättsförbehållet utförs utan någon skyldighet för oss som tillverkare i enlighet med artikel 950 i BGB (tyska civillagen). Om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet bearbetas tillsammans med andra artiklar, förvärvar vi gemensamt ägande av den nya artikeln i proportion till

marknadsvärdet för våra varor i förhållande till värdet av de andra bearbetade artiklarna vid tidpunkten för bearbetningen. Köparen skall förvara den nya artikeln åt oss, med vederbörlig omsorg och tillsyn och utan avgift för oss.

7.5 Vi är skyldiga att frisläppa vår berättigade säkerhet på begäran, om det realiserbara värdet för säkerheten överskrider kravet med mer än 20 %.

7.6 Om vi accepterar en växel som betalning, kvarstår vårt äganderättsförbehåll tills vi kan säkerställa att kravet som relaterar till växeln inte längre kvarstår.

8 Ansvar för fel, ersättning

8.1. Fordringar från köparen gällande defekter är endast giltiga om köparen har uppfyllt sin skyldighet att undersöka och anmäla eventuella brister enligt artikel 377 i HGB (tyska handelslagen). Uppenbara defekter måste anmälas särskilt och skriftligen inom 10 dagar från mottagandet av varan.

8.2. Där ett fel existerar i det köpta objektet, har vi rätt att välja mellan att laga/ersätta felet, eller leverera en ny felfri vara.

8.3. Om avhjälpande åtgärder misslyckas, har köparen rätt att efter eget val antingen häva avtalet eller kräva en prissänkning.

8.4 Vi är ansvariga enligt lag, i de fall där vi bryter mot en betydande avtalsförpliktelse, begränsat till de skador som normalt och väntat kan inträffa. Vårt ansvar är på detta sätt också begränsat när köparen gör ersättningsanspråk baserat på grov vårdslöshet.

8.5 Ansvar för straffbar skada på liv eller hälsa förblir opåverkad; detta gäller även obligatoriska ansvar enligt lagstiftningen om skadeståndsansvar för produkter.

8.6. Bortsett från ovan nämnda avvikelser, exkluderas

allt ansvar.

8.7 Preskriptionstiden för felersättningskrav är 12 månader, från

överföring av risk.

9 Verkställighetsort, domsrätt, tillämplig lag

9.1. Verkställighetsorten är Wolfratshausen.

9.2 Domsrätten för alla tvister som uppstår genom vår juridiska relation till köparen är Wolfratshausen. Vi har dock rätt att inkomma med rättsliga åtgärder där köparens huvudkontor är beläget.

9.3 Tysk lag gäller!