Villkor och bestämmelser

Allmänna villkor för försäljning och leverans

1. Giltighet

1.1. Följande villkor gäller för alla erbjudanden, försäljningar, leveranser och tjänster från säljaren, även i de fall där säljaren inte gör någon separat hänvisning till villkoren.

1.2. Följande villkor är uteslutande tillämpliga, även i de fall då köparen föreskriver andra villkor. Avvikelser är endast giltiga om säljaren skriftligen har godkänt dem.

2. Erbjudande och godkännande

2.1. Alla erbjudanden görs med förbehåll för tidigare försäljning, se punkt 3. Om inget annat anges i erbjudandet är erbjudandet endast giltigt om köparens skriftliga accept från köparen har inkommit till säljaren inom fyra veckor från erbjudandedatumet.

2.2. Säljaren ska utfärda en skriftlig orderbekräftelse efter att ha mottagit köparens skriftliga godkännande. Beställningsbekräftelsen är avgörande för avtalets innehåll.

2.3. Om köparen accepterar erbjudandet endast för en mindre kvantitet än vad som anges i erbjudandet, eller om köparen vill köpa en större kvantitet än vad som anges i erbjudandet, har säljaren rätt att göra ändringar i både pris och leveranstid. I så fall kommer ändringarna att anges i orderbekräftelsen.

3. Mellanliggande försäljning

3.1. Fram till dess att säljaren har mottagit köparens skriftliga godkännande har säljaren rätt att ingå ett avtal med en tredje part om erbjudandet, vilket innebär att erbjudandet till köparen upphör att gälla. I detta fall ska säljaren dock utan onödigt dröjsmål efter mottagandet av köparens godkännande skriftligen informera köparen om att erbjudandet har upphört att gälla.

3.2. Säljaren är inte ansvarig för att avtalet inte uppfylls till följd av mellanliggande försäljning.

4. Pris

4.1. Säljarens priser baseras på de priser som gäller vid tidpunkten för erbjudandet. Om inget annat anges är priserna exklusive moms och leverans. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna till följd av dokumenterade förändringar i växelkurser, tullar, skatter, transportkostnader och andra dokumenterade kostnader i samband med den avtalade leveransen. Sådana ändringar ger inte köparen rätt att annullera beställningen eller sänka priset.

5. Betalning

5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2. Om leveransen skjuts upp på grund av köparens omständigheter är köparen - såvida inte säljaren skriftligen informerar köparen om annat - ändå skyldig att betala säljaren som om leveransen hade ägt rum vid den överenskomna tidpunkten.

5.3. Vid betalning efter förfallodagen tillämpas en påminnelseavgift på 150 kr per påminnelse.

5.4. Köparen har inte rätt att kvitta motkrav mot säljaren som inte har erkänts skriftligen av säljaren och har inte rätt att behålla någon del av köpeskillingen på grund av motkrav av något slag.

5.5. Om säljaren efter det att anbudet lämnats in anser att köparens betalningsförmåga har försämrats eller att köparens ekonomiska förhållanden i övrigt kräver det, har säljaren rätt att kräva förskottsbetalning eller säkerhet för eller av hela beloppet. Om förskottsbetalningen eller säkerheten inte har mottagits inom den tid som säljaren har angett ska säljaren anses inte vara bunden av det ingångna avtalet, utan att köparen därmed har rätt att göra anspråk. I så fall ska säljaren ha rätt att kräva ersättning för den förlust som han har lidit.

6. Förbehåll för äganderätt

6.1. Säljaren förbehåller sig äganderätten till alla leveranser tills full betalning har skett.

7. Leverans

7.1. Leverans sker fritt fabrik på köparens bekostnad och risk om inget annat anges i orderbekräftelsen.

7.2. Leveranstiden bestäms av säljaren efter eget godtycke i enlighet med de omständigheter som råder vid tidpunkten för erbjudandet/avtalet. Säljaren är inte ansvarig för förseningar som orsakas av force majeure eller andra omständigheter utanför säljarens kontroll. Försenad leverans ger inte köparen rätt att kräva skadestånd, hålla inne betalningen eller häva köpet, såvida det inte uttryckligen har avtalats skriftligen.

7.3. Om leveransförseningen beror på att säljaren befinner sig i en situation som avses i punkt 11.3, ska leveransdatumet skjutas upp under den tid som hindret varar, under förutsättning att båda parter har rätt att häva avtalet utan ansvar om hindret har varat i mer än tre månader. Denna bestämmelse ska gälla oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den överenskomna leveranstiden. Säljaren ska utan onödigt dröjsmål underrätta köparen om varje ändring av leveransdatumet. Leveranssättet väljs av säljaren och anges vanligtvis i orderbekräftelsen. Det anges att risken övergår fritt fabrik och att säljaren inte tecknar någon försäkring för riskövergången.

8. Kvalitet och kvantitet

8.1. Köparen ska ensam bedöma produktens lämplighet för sitt ändamål och säljaren ska inte ha något ansvar för detta. Bristande lämplighet ger inte köparen rätt till ersättning, prisavdrag eller att häva köpet.

8.2. Köparen är skyldig att acceptera en tolerans på +/- 10 % i förhållande till den ursprungliga kvantitet som säljaren anger.

8.3. Säljaren har rätt att leverera +/- 10 % av den överenskomna kvantiteten, vilket ska betraktas som korrekt leverans i förhållande till kvantiteten.

9. Brister och klagomål

9.1. Vid leverans ska köparen omedelbart utföra en sådan undersökning av de sålda varorna som god affärssed kräver.

9.2. Om köparen vill åberopa ett fel måste köparen skriftligen meddela säljaren inom 8 dagar efter leveransen och ange felets art. Reklamationer på grund av transportskador ska dock göras omedelbart efter mottagandet av varorna i form av en anteckning på fraktsedeln och omedelbart och skriftligen till både transportföretaget och säljaren. Om de angivna tidsfristerna och/eller formkraven inte följs ska köparen förlora rätten att hävda felet.

9.3. Köparen har inte rätt att förfoga över någon del av det levererade partiet så länge ett klagomålsförfarande pågår.

9.4. Brister avhjälps enligt säljarens bedömning genom utbyte eller reparation.

9.5. Om rättelse i enlighet med punkt 10.5. inte genomförs inom rimlig tid har köparen rätt att häva avtalet, med förbehåll för de allmänna reglerna i Svensk lag och dessa försäljnings- och leveransvillkor.

9.6. Det finns en absolut tidsgräns för att göra invändningar mot fel, om köparen inte har gjort invändningar mot felet skriftligen till säljaren inom en månad efter leveransen kan köparen inte göra invändningar mot felet i efterhand.

10. Ansvarsbegränsning

10.1. Säljaren är inte ansvarig för rörelseförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster som uppstår på grund av förseningar eller defekter i de sålda varorna.

10.2. Under alla omständigheter får ett skadeståndsanspråk mot säljaren inte överstiga fakturabeloppet för de sålda varorna.

10.3. Följande omständigheter befriar säljaren från ansvar om de förhindrar eller försenar fullgörandet av avtalet eller gör fullgörandet orimligt betungande:

10.4. Force majeure, arbetskonflikter i hemlandet eller utomlands och alla andra omständigheter som säljaren inte kan råda över, t.ex. eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedd värnplikt av liknande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, brist på transportmedel, Allmän varubrist, begränsningar av drivmedel, misslyckande eller förseningar i leveransen av verktyg, råmaterial eller halvfabrikat eller liknande leveranssvårigheter, liksom brist eller förseningar i underleverantörers leveranser, som orsakas av någon av de omständigheter som avses i denna punkt.

11. Returer

11.1. De sålda varorna återlämnas endast efter skriftligt förhandsavtal och säljaren förbehåller sig rätten att ta ut en returavgift.

11.2. Om köparen har rätt att häva transaktionen eller om de sålda varorna returneras till säljaren för utbyte eller reparation, ska de sålda varorna returneras till säljaren i sin originalförpackning och på köparens risk och bekostnad. I den mån säljaren har fraktkostnader etc. har säljaren rätt att kräva ersättning för dessa från köparen och att kvitta dem mot eventuella fordringar som köparen kan ha på säljaren. När reparationen eller utbytet har slutförts är köparen skyldig att hämta den reparerade eller utbytta varan hos säljaren på egen bekostnad och risk.

12. Produktansvar

12.1. Produktansvaret regleras av de regler i svensk lag som gäller vid varje given tidpunkt. Säljaren är endast ansvarig för utebliven vinst eller annan indirekt förlust om detta ansvar följer av tvingande lagregler, varvid dessa försäljnings- och leveransvillkor ska betraktas som ett undantag, så att säljaren inte är ansvarig för någon indirekt förlust.

13. Överföring av rättigheter och skyldigheter

13.1. Säljaren har rätt att överlåta alla rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part. Köparen har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part om inte säljaren skriftligen godkänner detta.

14. Tillämplig lag och jurisdiktion

14.1. Alla tvister mellan parterna ska avgöras i enlighet med Svensk lag.

Maj 2020.